پیلاتس

۲ مطلب با موضوع «اصول بنیادی پیلاتس» ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

تمرکز

تمرکز، هدایت توجه به یک هدف فردی تعریف می شود، در این مورد تسلط بر تمرین پیلاتس است. هدف هنرجوی پیلاتس اجرای درست تمرین تا حدی است که با سطح مهارت وی امکان پذیر باشد. این امر مستلزم تمرکز است و چند پانیه حتی یک یا دو دقیقه طول می کشد و باید شامل آگاهی از الگوی تنفس و همچنین عضله هایی باشد که همکاری می کنند. بر حفظ تراز صحیح و پایداری بدن در سراسر اجرای تمرین تمرکز کنید. تمرکز روانی را در طول یک جلسه حفظ کنید.

  • پیلاتس **
  • ۱
  • ۰

تنفس

با وجودی که کلیه اصول بنیادی اهمیتی مشابه دارند، اهمیت تنفس و پیامدهای متعدد آن فراتر از تنفس بنیادی و حساس نفس کشیدن است. این دیگاه، اساس بعضی رویکردها به مطالعه پیلاتس و نه کل آن است. در این زمینه، تنفس را می توان سوخت مرکز قدرت توصیف کرد که نیروی محرکه پیلاتس است.

در این دیدگاه، تنفس همانند یک ریسمان عمل می کند که در کلیه اصول بنیادی جریان دارد، و به معنایی آنها را به یکدیگر متصل می کند. تنفس یک اصل در زندگی است، عضله های تنفسی تنها عضلات اسکلتی لازم برای زندگی است، اما هنوز بدیهی فرض می شود.

درک آناتومی زیر ساخت تنفس، کاربرد بهینه آن را امکان پذیر می کند. به دلیل فرایندهای آناتومی پیچیده که در تنفس دخالت دارد، جزئیات بیشتر تنفس در پستهای بعد با عمق بیشتر بررسی می شود.

  • پیلاتس **